Upisivanje 2017/2018. / Beiratkozás 2017/2018.

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2017/2018-as tanévre történő ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor AZ ÓVODÁBAN és az ISKOLÁBAN:

2017. április 20. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 7.00 – 15.00 óra között

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes óvodába, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az óvodába vagy első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:
• a saját személyi igazolványát
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
• a gyermek TAJ kártyáját
• a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
• az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
• nyilatkozat (vagy más irat) közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
• az elsősöknek a diákigazolványhoz szükséges fényképet az okmányirodában kell készíttetni a gyerekről (születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy egyéb személyazonosító okmányt kell vinni.) Az okmányirodában a szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára. Az ott kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.)

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:
• Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
• Nyilatkozat etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy beiratás, tájékoztató 2017 választásáról (iskola!)
• nyilatkozat a szülői jog gyakorlásáról
• nyilatkozat arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.
A felvételről első fokon a NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA vezetője, Sárközi Ágnes dönt, elutasítás esetén a fenntartó, KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, Klemensits Ingrid hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§-a értelmében
• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
• Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
• A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

 

Letölthető innen:

beiratás, tájékoztató 2017

to top