UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNIC
Óvodai és iskolai beíratás

UPISIVANJE U ŠKOLU I ČUVARNICU

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a

2019/2020-as tanévre történő

ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI beíratásra

az alábbi időpontokban kerül sor A KÓPHÁZI ÓVODÁBANés ISKOLÁBAN:

 

2019. április 11. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óra között

2019.április 12. (péntek) 7.00 – 15.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes óvodába, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az óvodába vagy első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:

a saját személyi igazolványát
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóokmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
a gyermek TAJ kártyáját
a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
nyilatkozat (vagy más irat) közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
az elsősöknek a diákigazolványhoz szükséges fényképet a kormányablaknál kell készíttetni a gyerekről (születési anyakönyvi kivonatot és lakcímkártyát vagy egyéb személyazonosító okmányt kell vinni.) Az okmányirodában a szolgáltatás ingyenes a jogosultak számára. Az ott kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.)

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
Nyilatkozat etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy választásáról
nyilatkozat a szülői jog gyakorlásáról
nyilatkozat arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.

A felvételről első fokon a NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA vezetője, Sárközi Ágnes dönt, elutasítás esetén a fenntartó, KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, Klemensits Ingrid hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§a értelmében

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
to top