• Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića
 • Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda / Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodája
Hrvatska čuvarnica osnovne škole Mihovila Nakovića

9495 Kópháza, Petőfi tér 6.
06 99 357 232
ovoda@kophaza.hu

Visti / Hírek

Beiratkozás

  2018.03.14.

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre történő

ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor A KÓPHÁZI ÓVODÁBAN és ISKOLÁBAN:

 

 1. április 12. (csütörtök) 7.00 – 17.00 óra között
 2. április 13. (péntek) 7.00 – 15.00 óra között

 

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes óvodába, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az óvodába vagy első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hogy a szülő hozza magával:

 • a saját személyi igazolványát
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító okmányt (születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, útlevél…)
 • a gyermek TAJ kártyáját
 •  a lakcímet igazoló hatósági igazolványt  (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges óvodai szakvéleményt
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői bizottság véleményét
 • nyilatkozat (vagy más irat) közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (nem házas, külön élő vagy elvált szülők esetében)
 • az elsősöknek a diákigazolványhoz szükséges adatlapot a kormányablaknál kell készíttetni. Vinni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját vagy egyéb személyazonosító okmányát. A gyerekről ott fénykép készül, mely rákerül a nyomtatványra. Az ott kinyomtatott iratot kell beiratkozáskor elhozni.

 

Beiratkozáskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni:

 • Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről
 • Nyilatkozat etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy választásáról (iskola!)
 • nyilatkozat a szülői jog gyakorlásáról
 • nyilatkozat arról is, hogy a gyermek életvitelszerűen milyen lakcímen tartózkodik.

A felvételről első fokon a NAKOVICH MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA vezetője, Sárközi Ágnes dönt, elutasítás esetén a fenntartó, KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT elnöke, Klemensits Ingrid hivatott a jogorvoslati kérelmet elbírálni.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§-a értelmében

 • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
 • Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
 • A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Metodička konferencija za čuvarničarke
Metodikai konferencia- bázisintézményi program

  2018.03.14.

Metodička konferencija za čuvarničarke
Óvónők számára szervezett Metodikai konferencia

A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
Bázisintézményeként működik. Ennek keretében 2018. március 7-én az óvónők számára
Metodikai konferenciát szerveztünk ausztriai kollégák,- Kornelija Berlakovich pedagógiai
szakértő és Nicole Varga óvónő-vezetésével. .
Rendezvényünkön a helyieken kívül hét környékbeli nemzetiségi óvoda pedagógusa vett
részt. A program a nemzetiségi oktatáshoz nyújtott segítséget módszertani műhely keretében.
A szakemberek gyakorlati példákon keresztül, sokféle segédanyag bemutatásával osztották
meg pedagógiai, módszertani, didaktikai tapasztalataikat a résztvevőkkel. Nagyon sok kreatív
technikát, különféle mesepedagógiai módszereket, zenei anyagot mutattak be, bővítve ezzel a
résztvevők szakmai eszköztárát.
Rendezvényünkön a horvát nemzetiségű gyakorló óvónőkön, tanítókon kívül részt vett a
Nemzetiségi POK két referense is.
A résztvevők jelezték, hogy szívesen vennék, ha ezt a fajta módszerteni műhelyt évente
rendszeresen megszerveznénk, mert nagy segítséget jelent a tudásmegosztás az óvodai
munkában.
A horvát nyelvi anyagok, módszertani segédletek ritkák, nehezen elérhetők a
szakirodalomban, így a tapasztalatcsere segítségével különösen értékes, eredményes,
prosperáló együttműködés alakulhat ki az óvodák között.

A képeket Horváth Tímea készítette.

 

Március 15-i ünnepély

  2018.03.12.

to top